قیمت نبشی

لیست قیمت روزانه فروش نبشی

حذف فیلتر ها
نمایش با ارزش افزوده

نبشی شکفته

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 3 گوشت 3 نبشی 6 متری ST37 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 4گوشت 4 نبشی 6 متری ST37 17 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 6 گوشت 6 نبشی 6 متری ST37 27 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 8 گوشت 8 نبشی 6 متری ST37 50 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 10 گوشت 10 نبشی 6 متری ST37 80 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

نبشی ظهوریان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 3 نبشی 6 متری ST37 9 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 4 نبشی 6 متری ST37 15 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 5 نبشی 6 متری ST37 24 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 6 نبشی 6 متری ST37 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 8 نبشی 6 متری ST37 62 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
6 10 نبشی 6 متری ST37 98 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

نبشی آریان فولاد

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 4 40*40 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 5 50*50 19 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 6 60*60 31 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 7 70*70 47 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 8 80*80 67 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
6 10 10*10 96کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
7 12 12*12 115کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

نبشی تبریز

ردیف سایز مشخصات محصول حالت محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 4 نبشی 6 متری ST37 40*40 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 4 نبشی 6 متری ST37 50*50 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 5 نبشی 6 متری ST37 50*50 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 8 نبشی 6 متری ST37 80*80 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 7 نبشی 6 متری ST37 70*70 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
6 5 نبشی 6 متری ST37 60*60 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
7 6 نبشی 6 متری ST37 80*80 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

نبشی آونگان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 5 نبشی 6 متری ST37 19 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 6 نبشی 6 متری ST37 31 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 8 نبشی 6 متری ST37 57 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 10 نبشی 6 متری ST37 93کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 12 نبشی 6 متری ST37 123 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

نبشی نستا

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 4 گوشت 2 نبشی 6 متری ST37 9کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 3 گوشت 2/5 نبشی 6 متری ST37 12کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 4 گوشت 3 نبشی 6 متری ST37 10_11/5کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 4گوشت2/5 نبشی 6 متری ST37 14کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

نبشی منظومه

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 4 نبشی 6 متری ST37 21 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 5 نبشی 6 متری ST37 25 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 6 نبشی 6 متری ST37 35.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 8 نبشی 6 متری ST37 57 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول