قیمت نبشی

لیست قیمت روزانه فروش نبشی

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

نبشی کارخانه شکفته

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 3 نبشی 6 متری ST37 7 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 4 نبشی 6 متری ST37 15 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 5 نبشی 6 متری ST37 22 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 6 نبشی 6 متری ST37 27 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 7 نبشی 6 متری ST37 44 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 8 نبشی 6 متری ST37 50 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 10 نبشی 6 متری ST37 80 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 12 نبشی 6 متری ST37 125 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

نبشی کارخانه ظهوریان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 3 نبشی 6 متری ST37 8 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 4 نبشی 6 متری ST37 15 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 5 نبشی 6 متری ST37 22 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 6 نبشی 6 متری ST37 27 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 7 نبشی 6 متری ST37 44 کیلوگرم تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 8 نبشی 6 متری ST37 50 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 10 نبشی 6 متری ST37 80 کیلوگرم تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 12 نبشی 6 متری ST37 125 کیلوگرم تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

نبشی کارخانه آریان فولاد

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 4 40*40 12 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 5 50*50 19 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 6 60*60 31 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 8 80*80 57 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 10 100*100 88 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 12 120*120 128 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

نبشی کارخانه تبریز

ردیف سایز مشخصات محصول حالت محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 3 نبشی 6 متری ST37 40*40 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 4 نبشی 6 متری ST37 40*40 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 5 نبشی 6 متری ST37 45*45 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 6 نبشی 6 متری ST37 60*60 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 7 نبشی 6 متری ST37 70*70 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 8 نبشی 6 متری ST37 80*80 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 10 نبشی 6 متری ST37 100*100 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 12 تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

نبشی کارخانه آونگان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 5 نبشی 6 متری ST37 تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 6 نبشی 6 متری ST37 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 8 نبشی 6 متری ST37 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 10 نبشی 6 متری ST37 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 12 نبشی 6 متری ST37 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

نبشی کارخانه نستا

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 3 نبشی 6 متری ST37 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 4 نبشی 6 متری ST37 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 5 نبشی 6 متری ST37 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

نبشی کارخانه منظومه

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 4 نبشی 6 متری ST37 بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 5 نبشی 6 متری ST37 22 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 6 نبشی 6 متری ST37 32 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 8 نبشی 6 متری ST37 57 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 10 نبشی 6 متری ST37 تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار