شرکت فولاد 369 ، فولاد369 ، foolad369

رسانه تصویری – دریافت لوح افتخار