قیمت ورق گالوانیزه

لیست قیمت روزانه فروش ورق گالوانیزه

حذف فیلتر ها
نمایش با ارزش افزوده

ورق گالوانیزه شهرکرد

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.4 1000 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 1 1250 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 1 1000 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 1.25 1250 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

ورق گالوانیزه تاراز

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.5 1000 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 0.5 1250 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 0.6 1000 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 0.6 1250 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 0.7 1000 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
6 0.7 1250 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
7 0.8 1000 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
8 0.9 1250 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
9 0.9 1000 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
10 1 1250 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
11 1 1000 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
12 1.2 1250 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
13 1.2 1000 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
14 1.5 1250 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
15 1.5 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
16 2 1250 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
17 2 1000 انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.2 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 0.5 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 0.7 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 0.9 1250 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.5 1250 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 0.6 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 0.6 1250 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 0.7 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 0.7 1250 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
6 0.8 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
7 1 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
8 1 1250 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
9 1.25 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
10 1.5 1000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول