قیمت لوله داربستی

لیست قیمت روزانه فروش لوله داربستی

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

لوله داربستی کارخانه اصفهان

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 2.5 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
3 3 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

لوله داربستی کارخانه جهان

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 2.5 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

لوله داربستی تهران شرق

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 کارخانه 41600 1401-12-23 نمودار
2 2.5 11.2 کارخانه 41600 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

لوله داربستی کارخانه ایران

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 کارخانه 38900 1401-12-23 نمودار
2 2.5 11.2 کارخانه 38900 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

لوله داربستی کارخانه یاران

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 2.5 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

لوله داربستی کارخانه صدرا

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 2.35 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
3 2.5 11.2 کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

لوله داربستی کارخانه کیان پرشیا

ردیف ضخامت اینچ محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 11.2 انبار تهران 43690 1401-12-23 نمودار
2 2.5 11.2 انبار تهران 43690 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول