قیمت پروفیل ساختمانی

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل ساختمانی

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

پروفیل ساختمانی یاران

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 15*25 کارخانه 37700 1402-03-16 نمودار
2 2.5 20*20 کارخانه 37700 1402-03-16 نمودار
3 3 25*25 کارخانه 37700 1402-03-16 نمودار
4 4 30*20 کارخانه 37700 1402-03-16 نمودار
دانلود جدول

پروفیل ساختمانی جهان

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 10*25 کارخانه 37600 1402-03-16 نمودار
2 2.5 10*30 کارخانه 37600 1402-03-16 نمودار
دانلود جدول

پروفیل ساختمانی تهران شرق

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 20*40 کارخانه 37100 1402-03-16 نمودار
2 2.5 10*25 کارخانه 37100 1402-03-16 نمودار
3 3 10*30 کارخانه 37100 1402-03-16 نمودار
دانلود جدول

پروفیل ساختمانی تهران شرق

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 10*20 کارخانه 37100 1402-03-16 نمودار
2 2.5 25*10 کارخانه 37100 1402-03-16 نمودار
3 3 30*10 کارخانه 37100 1402-03-16 نمودار
4 4 25*15 کارخانه 37100 1402-03-16 نمودار
دانلود جدول

پروفیل ساختمانی صدرا

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 20*20 کارخانه 37000 1402-03-16 نمودار
2 2.5 25*25 کارخانه 36000 1402-03-16 نمودار
3 3 30*30 کارخانه 36000 1402-03-16 نمودار
4 4 40*40 کارخانه 37000 1402-03-16 نمودار
دانلود جدول

پروفیل ساختمانی ایران

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 20*30 کارخانه 37700 1402-03-16 نمودار
2 2.5 20*40 کارخانه 37700 1402-03-16 نمودار
3 3 50*50 کارخانه 37700 1402-03-16 نمودار
4 4 50*50 کارخانه 39000 1402-03-16 نمودار
دانلود جدول

پروفیل ساختمانی صابری

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 10*30 کارخانه 37000 1402-03-16 نمودار
2 2.5 15*25 کارخانه 37000 1402-03-16 نمودار
3 3 10*30 کارخانه 37000 1402-03-16 نمودار
4 4 15*25 کارخانه 39000 1402-03-16 نمودار
دانلود جدول