قیمت پروفیل ساختمانی

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل ساختمانی

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

پروفیل ساختمانی کارخانه یاران

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 20*20 کارخانه 22750 1401-09-16 نمودار
2 2 جور کارخانه 22650 1401-09-16 نمودار
3 2 25*10 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 2 30*20 کارخانه 22700 1401-09-16 نمودار
5 2 40*40 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 2 50*30 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

پروفیل ساختمانی کارخانه جهان

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 20*20 کارخانه 22750 1401-09-16 نمودار
2 2 20*10 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 2 25*10 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 2 30*20 کارخانه 22700 1401-09-16 نمودار
5 2 پروفیل جور کارخانه 22650 1401-09-16 نمودار

پروفیل ساختمانی کارخانه کیان پرشیا

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 20*40 کارخانه 22600 1401-09-16 نمودار
2 2.5 10*25 کارخانه 22700 1401-09-16 نمودار
3 3 10*30 کارخانه 22650 1401-09-16 نمودار

پروفیل ساختمانی تهران شرق

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 20*20 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 2 20*10 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 2 25*10 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 2 30*20 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 2 40*40 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 2 50*30 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 2 60*30 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 2 60*60 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
9 2 80*40 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

پروفیل ساختمانی کارخانه صدرا

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 پروفیل جور کارخانه 22600 1401-09-16 نمودار
2 3 پروفیل جور کارخانه 22600 1401-09-16 نمودار
3 2 20*20 کارخانه 22700 1401-09-16 نمودار
4 2 20*30 کارخانه 22650 1401-09-16 نمودار
5 4 پروفیل جور کارخانه 23000 1401-09-16 نمودار

پروفیل ساختمانی کارخانه ایران

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 20*20 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 2 20*10 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 2 25*10 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 2 30*20 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 2 40*40 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

پروفیل ساختمانی کارخانه صابری

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 20*20 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 2 20*10 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 2 25*10 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 2 30*20 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 2 40*40 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 2 50*30 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 2 60*30 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 2 60*60 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
9 2 80*40 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار