قیمت عرشه فولادی

لیست قیمت روزانه فروش عرشه فولادی

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

عرشه فولادی کارخانه تاراز

ردیف ضخامت مشخصات محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.8 عرشه فولادی گالوانیزه انبار تهران 59990 1401-12-23 نمودار
2 0.9 عرشه فولادی گالوانیزه انبار تهران 59990 1401-12-23 نمودار
3 1 عرشه فولادی گالوانیزه انبار تهران 59990 1401-12-23 نمودار
4 1.25 عرشه فولادی گالوانیزه انبار تهران 59990 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

عرشه فولادی کارخانه کاشان

ردیف ضخامت مشخصات محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.8 عرشه فولادی گالوانیزه انبار تهران 60600 1401-12-23 نمودار
2 0.9 عرشه فولادی گالوانیزه انبار تهران 60600 1401-12-23 نمودار
3 1 عرشه فولادی گالوانیزه انبار تهران 60600 1401-12-23 نمودار
4 1.25 عرشه فولادی گالوانیزه انبار تهران 60800 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

عرشه فولادی کارخانه شهرکرد

ردیف ضخامت مشخصات محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.8 عرشه فولادی گالوانیزه بنگاه تهران 60000 1401-12-23 نمودار
2 0.9 عرشه فولادی گالوانیزه بنگاه تهران 60000 1401-12-23 نمودار
3 1 عرشه فولادی گالوانیزه بنگاه تهران 60000 1401-12-23 نمودار
4 1.25 عرشه فولادی گالوانیزه بنگاه تهران 60200 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

عرشه فولادی هفت الماس

ردیف ضخامت مشخصات محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.8 عرشه فولادی گالوانیزه انبار تهران 59200 1401-12-23 نمودار
2 0.9 عرشه فولادی گالوانیزه انبار تهران 59200 1401-12-23 نمودار
3 1 عرشه فولادی گالوانیزه انبار تهران 59200 1401-12-23 نمودار
4 0.7 عرشه فولادی گالوانیزه انبار تهران 59200 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول