قیمت میلگرد آجدار

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

میلگرد آجدار کارخانه ذوب آهن اصفهان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
3 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
4 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
5 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
6 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
7 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
8 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
9 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 75 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه نیشابور

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
2 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
3 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
4 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
5 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
6 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
7 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
8 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
9 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
10 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه امیرکبیر خزر

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه 30900 1401-12-23 نمودار
3 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه 31050 1401-12-23 نمودار
4 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 26550 1401-12-23 نمودار
5 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 30650 1401-12-23 نمودار
6 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 30650 1401-12-23 نمودار
7 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 30650 1401-12-23 نمودار
8 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 30650 1401-12-23 نمودار
9 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 30650 1401-12-23 نمودار
10 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه 30650 1401-12-23 نمودار
11 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه 30650 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه کیان کاشان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 28190 1401-12-24 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 28090 1401-12-24 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A2 14 کیلوگرم کارخانه 28090 1401-12-24 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 20 کیلوگرم کارخانه 27990 1401-12-24 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 29 کیلوگرم کارخانه 27990 1401-12-24 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه هیربد زرندیه

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.6 کیلوگرم کارخانه 24600 1401-12-23 نمودار
2 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 24300 1401-12-23 نمودار
3 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 19 کیلوگرم کارخانه 24300 1401-12-23 نمودار
4 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 24500 1401-12-23 نمودار
5 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 24300 1401-12-23 نمودار
6 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 24300 1401-12-23 نمودار
7 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه 24300 1401-12-23 نمودار
8 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 58 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
9 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 76 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه میانه

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 7.2 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
3 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 10 کیلوگرم کارخانه 25900 1401-12-23 نمودار
4 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 25900 1401-12-23 نمودار
5 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 25900 1401-12-23 نمودار
6 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28 کیلوگرم کارخانه 25900 1401-12-23 نمودار
7 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 25900 1401-12-23 نمودار
8 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 45 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
9 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
10 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 74 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه ظفر بناب

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A3 4.3 کیلو گرم کارخانه 27000 1401-12-24 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 6.5 کیلوگرم کارخانه 26800 1401-12-24 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 26800 1401-12-24 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 26500 1401-12-24 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 26500 1401-12-24 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 26500 1401-12-24 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 26500 1401-12-24 نمودار
8 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 26500 1401-12-24 نمودار
9 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه 26500 1401-12-24 نمودار
10 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه 26500 1401-12-24 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه آناهیتا گیلان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 27900 1401-12-23 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه 27700 1401-12-23 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 27700 1401-12-23 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 27100 1401-12-23 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 27100 1401-12-23 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 27100 1401-12-23 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 27100 1401-12-23 نمودار
8 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 27100 1401-12-23 نمودار
9 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه 27500 1401-12-23 نمودار
10 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه 27500 1401-12-23 نمودار
11 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه 27500 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه فایکو

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A3 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه 25900 1401-12-23 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 25450 1401-12-23 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
8 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
9 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
10 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه فولاد یزد

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
7 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
8 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
9 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
10 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه روهینا جنوب

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
2 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 25800 1401-12-23 نمودار
2 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 25450 1401-12-23 نمودار
3 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
4 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
5 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
6 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم. کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
7 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
8 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

میلگدر آجدار کارخانه بافق یزد

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه 26100 1401-12-23 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 25900 1401-12-23 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 25250 1401-12-23 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 25250 1401-12-23 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
8 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
9 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم. کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
10 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه 25000 1401-12-23 نمودار
11 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه 25150 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه ابر کوه

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
2 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
3 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 25500 1401-12-24 نمودار
4 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 25500 1401-12-24 نمودار
5 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 25500 1401-12-24 نمودار
6 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 25500 1401-12-24 نمودار
7 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 25500 1401-12-24 نمودار
8 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه 25500 1401-12-24 نمودار
9 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه 25500 1401-12-24 نمودار
10 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه 25500 1401-12-24 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه آریا ذوب

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
2 8 میلگرد آجدار استاندارد A3 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
3 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
4 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
5 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
6 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
7 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
8 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
9 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه آریان فولاد

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 25700 1401-12-24 نمودار
4 12 میلگرد آجدار استاندارد A2 10.5 کیلوگرم کارخانه 25400 1401-12-24 نمودار
5 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 24800 1401-12-24 نمودار
6 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 24800 1401-12-24 نمودار
7 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 24800 1401-12-24 نمودار
8 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 24800 1401-12-24 نمودار
9 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 24800 1401-12-24 نمودار
10 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه 24800 1401-12-24 نمودار
11 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه 24800 1401-12-24 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه شاهرود

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه 28600 1401-12-24 نمودار
2 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 28600 1401-12-24 نمودار
3 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 27500 1401-12-24 نمودار
4 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 27500 1401-12-24 نمودار
5 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 27500 1401-12-24 نمودار
6 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 27500 1401-12-24 نمودار
7 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 27700 1401-12-24 نمودار
8 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه 27700 1401-12-24 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه پرشین فولاد

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه 25900 1401-12-24 نمودار
2 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 25700 1401-12-24 نمودار
3 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 25550 1401-12-24 نمودار
4 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 25550 1401-12-24 نمودار
5 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 25550 1401-12-24 نمودار
6 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 25550 1401-12-24 نمودار
7 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 25550 1401-12-24 نمودار
8 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه 25550 1401-12-24 نمودار
9 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه 25550 1401-12-24 نمودار
10 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه 25550 1401-12-24 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه حسن رود

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 27500 1401-12-23 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه 26700 1401-12-23 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 26500 1401-12-23 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 26200 1401-12-23 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 26200 1401-12-23 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه شاهین بناب

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 26500 1401-12-24 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه 26200 1401-12-24 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 26200 1401-12-24 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 25900 1401-12-24 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
8 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم. کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
9 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
10 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
11 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-24 نمودار
دانلود جدول

میلگرد آجدار کارخانه ابهر

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 27000 1401-12-24 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 26550 1401-12-24 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A2 11 کیلوگرم کارخانه 26550 1401-12-24 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 26050 1401-12-24 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 19 کیلوگرم کارخانه 26050 1401-12-24 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 26050 1401-12-24 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 29 کیلوگرم کارخانه 26050 1401-12-24 نمودار
8 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 26050 1401-12-24 نمودار
9 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 45 کیلوگرم کارخانه 26050 1401-12-24 نمودار
دانلود جدول