قیمت میلگرد آجدار

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

میلگرد آجدار کارخانه ذوب آهن اصفهان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم انبار تهران 16580 1401-09-16 نمودار
5 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم انبار تهران 16580 1401-09-16 نمودار
7 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم انبار تهران 16580 1401-09-16 نمودار
8 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم انبار تهران 16580 1401-09-16 نمودار
9 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 75 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه نیشابور

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم انبار تهران 17770 1401-09-16 نمودار
2 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم انبار تهران 17520 1401-09-16 نمودار
3 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم انبار تهران 16720 1401-09-16 نمودار
4 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم انبار تهران 16720 1401-09-16 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم انبار تهران 16720 1401-09-16 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم انبار تهران 16720 1401-09-16 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم انبار تهران 16720 1401-09-16 نمودار
8 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم انبار تهران 16720 1401-09-16 نمودار
9 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم انبار تهران 16720 1401-09-16 نمودار
10 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم انبار تهران 16720 1401-09-16 نمودار
11 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم انبار تهران 16900 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه امیرکبیر خزر

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 16700 1401-09-16 نمودار
2 8 میلگرد آجدار استاندارد A3 4.5 کیلوگرم تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه 16350 1401-09-16 نمودار
4 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه 16500 1401-09-16 نمودار
5 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 16350 1401-09-16 نمودار
6 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 16050 1401-09-16 نمودار
7 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 16050 1401-09-16 نمودار
8 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 16050 1401-09-16 نمودار
9 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 16050 1401-09-16 نمودار
10 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 16050 1401-09-16 نمودار
11 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه 16050 1401-09-16 نمودار
12 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه 16250 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه کویر کاشان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A3 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 20 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 29 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
9 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه هیربد زرندیه

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 انبار تهران 16010 1401-09-16 نمودار
2 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 انبار تهران 16010 1401-09-16 نمودار
3 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم انبار تهران 16010 1401-09-16 نمودار
4 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم انبار تهران 16010 1401-09-16 نمودار
5 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم انبار تهران 16010 1401-09-16 نمودار
6 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم انبار تهران 16010 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه میانه

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه ظفر بناب

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 16950 1401-09-16 نمودار
2 8 میلگرد آجدار استاندارد A3 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه 16750 1401-09-16 نمودار
4 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 16450 1401-09-16 نمودار
6 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 16450 1401-09-16 نمودار
7 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 16450 1401-09-16 نمودار
8 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 16450 1401-09-16 نمودار
9 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 16450 1401-09-16 نمودار
10 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 16450 1401-09-16 نمودار
11 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه 16450 1401-09-16 نمودار
12 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه 16450 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه آناهیتا گیلان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 8 میلگرد آجدار استاندارد A3 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
9 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
10 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
11 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
12 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
13 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه فایکو

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A3 4.5 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم انبار تهران 16140 1401-09-16 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم انبار تهران 16140 1401-09-16 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم انبار تهران 16140 1401-09-16 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم انبار تهران 16140 1401-09-16 نمودار
8 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم انبار تهران 16140 1401-09-16 نمودار
9 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم انبار تهران 16140 1401-09-16 نمودار
10 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم انبار تهران 16440 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه فولاد یزد

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 8 میلگرد آجدار استاندارد A3 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
9 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
10 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
11 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
12 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه روهینا جنوب

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
9 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
10 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
11 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگدر آجدار کارخانه بافق یزد

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
9 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
10 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
11 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه ابر کوه

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
9 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
10 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
11 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه آریا ذوب

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 8 میلگرد آجدار استاندارد A3 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
9 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه آریان فولاد

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 12 میلگرد آجدار استاندارد A2 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
9 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
10 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
11 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه شاهرود

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم کارخانه 16950 1401-09-16 نمودار
2 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 16850 1401-09-16 نمودار
3 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه 16250 1401-09-16 نمودار
4 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه 16250 1401-09-16 نمودار
5 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه 16250 1401-09-16 نمودار
6 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه 16250 1401-09-16 نمودار
7 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه 16250 1401-09-16 نمودار
8 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه 16250 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه پرشین فولاد

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 7 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم انبار تهران 16020 1401-09-16 نمودار
4 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم انبار تهران 16020 1401-09-16 نمودار
5 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم انبار تهران 16020 1401-09-16 نمودار
6 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم انبار تهران 16020 1401-09-16 نمودار
7 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم انبار تهران 16020 1401-09-16 نمودار
8 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم انبار تهران 16020 1401-09-16 نمودار
9 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
10 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم انبار تهران تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه حسن رود

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 4.5 کیلوگرم 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 8 4.5 کیلوگرم 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 10 7 کیلوگرم 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 10 7 کیلوگرم 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 12 10.5 کیلوگرم 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 14 14 کیلوگرم 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 16 18 کیلوگرم 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 18 23 کیلوگرم 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
9 20 28.4 کیلوگرم 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه شاهین بناب

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A2 4.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A2 7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 10.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 14 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 18 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 23 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 28.4 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
8 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 35 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
9 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 44.7 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
10 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 56 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
11 32 میلگرد آجدار استاندارد A3 73.5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار

میلگرد آجدار کارخانه ابهر

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 میلگرد آجدار استاندارد A3 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
2 10 میلگرد آجدار استاندارد A3 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
3 12 میلگرد آجدار استاندارد A3 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار
4 14 میلگرد آجدار استاندارد A3 انبار تهران 15950 1401-09-16 نمودار
5 16 میلگرد آجدار استاندارد A3 انبار تهران 15950 1401-09-16 نمودار
6 18 میلگرد آجدار استاندارد A3 انبار تهران 15950 1401-09-16 نمودار
7 20 میلگرد آجدار استاندارد A3 انبار تهران 15950 1401-09-16 نمودار
8 22 میلگرد آجدار استاندارد A3 انبار تهران 15950 1401-09-16 نمودار
9 25 میلگرد آجدار استاندارد A3 انبار تهران 15950 1401-09-16 نمودار
10 28 میلگرد آجدار استاندارد A3 کارخانه تماس بگیرید 1401-09-16 نمودار