قیمت تیرآهن هاش

لیست قیمت روزانه فروش تیرآهن هاش

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

تیرآهن هاش ذوب آهن اصفهان

ردیف سایز وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 12 234 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 14 390 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
3 16 500 کیلوگرم. بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
4 18 590 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
5 20 720 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
6 22 828 کیلوگرم بنگاه تهران. تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

تیرآهن هاش ترک

ردیف سایز وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 12 234 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 12 322 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
3 14 300 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
4 14 390 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
5 16 360 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
6 16 500 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
7 18 426 کیلوگرم. بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
8 18 590 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
9 20 508 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
10 20 720 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
11 22 600 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
12 22 828 کیلوگرم بنگاه تهران. تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول