قیمت تسمه ماشینکاری

لیست قیمت روزانه فروش تسمه ماشین کاری

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

تسمه ماشینکاری

ردیف حالت ضخامت عرض محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 ماشینکاری 3 40 انبار تهران 37500 1401-12-23 نمودار
2 ماشینکاری 4 40 انبار تهران 37500 1401-12-23 نمودار
3 ماشینکاری 5 40 انبار تهران 37500 1401-12-23 نمودار
4 ماشینکاری 6 40 انبار تهران 37500 1401-12-23 نمودار
5 ماشینکاری 8 40 انبار تهران 37500 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول